De missie van Stadstrainers is om via beeldende, sociale interventies mensen met aandacht naar het eigen leven en dat van anderen te laten kijken, zodat zij meer in zichzelf gaan geloven, elkaar beter begrijpen en samen op kunnen trekken.

Kernelementen van onze interventies

Beeldende werkvormen

Door middel van beeldende werkvormen   handvatten bieden aan deelnemers om te onderzoeken wie ze zijn en wat zij belangrijk vinden.

Beeldend eindproduct

Toewerken naar een beeldend eindproduct waarmee iemand zijn/haar verhaal makkelijk overdraagbaar maakt.

Eindpresentatie

Een eindpresentatie als middel om het zelfvertrouwen te vergroten.

Veiligheid

De veiligheid van de groep waarborgen.

Sociale competenties

Sociale competenties aanspreken.

Werken aan de hand van sociale uitdagingen in de samenleving

Wij werken aan de hand van sociale uitdagingen in de samenleving en op vraag van gemeenten en zorg- of welzijnsinstellingen. Aan de hand van die vraag ontwikkelen we een aanpak die gericht is op een groep stadsbewoners, een gebied of een probleem waarmee meerdere groepen mensen te maken hebben. Bij die ontwikkeling starten we altijd met een pilot waarmee een interventie wordt uitgewerkt samen met de beoogde doelgroep en betrokken organisaties. We bekijken samen met de mensen om wie het gaat hoe zij persoonlijke ervaringen uit hun dagelijks leven op een goede manier kunnen inzetten om weer een stap vooruit te zetten.

Iedere deelnemer uitdagen om actief mee te doen

Al onze interventies spelen in op de relatie van het individu met diens omgeving. We willen dat iemand zichzelf kan laten zien en zich vervolgens ook gezien en gehoord voelt. Wij zijn van mening dat je dan ook het beste aan de slag kunt gaan in de dagelijkse omgeving van mensen, met mensen (medebewoners, collega’s of anderen) uit eenzelfde omgeving of die in een vergelijkbare levenssituatie verkeren. Zo wordt iedere deelnemer automatisch uitgedaagd zich tot die groep te verhouden. Binnen de groepsdynamiek die ontstaat, wordt de deelnemer zich makkelijker bewust van zijn of haar eigen ontwikkeling. Stadstrainers faciliteert dit proces of traint zorg- of welzijnsprofessionals om die rol op zich te nemen.

Onze methodes overdraagbaar maken

Sommige interventies zijn geschikt voor een dermate grote groep mensen, dat het bijna zonde is om het bereik niet te vergroten en ook in andere steden met de aanpak aan de slag te gaan. Dit kunnen we niet alleen, daarom maken wij onze methodes overdraagbaar. We geloven ook dat onze aanpak leerzaam en bruikbaar kan zijn voor andere professionals in het sociale domein en dat met name de beeldende component en onze manier van communiceren met de deelnemers (open en vanuit gelijkwaardigheid) iets toe kan voegen. Daarnaast heeft het voor de deelnemers toegevoegde waarde dat de nieuwe trainer/uitvoerder van de interventie in hun dagelijkse omgeving actief en aanspreekbaar blijft!  Om de kwaliteit hoog te houden bestaat de train-de-trainer uit een theoretisch- en een praktisch deel, waarbij we on “the job” coachen.  

Effectieve sociale interventies beschreven en onderbouwd

We vinden het belangrijk om kwalitatieve interventies te ontwikkelen en daarmee onze deelnemers te helpen het verschil te maken in hun eigen leven. Schaalbare interventies worden daarom vastgelegd in een handboek en vervolgens werken we toe naar vermelding in de databank “Effectieve Sociale Interventies” van Movisie en wellicht in de toekomst ook in de databank “Erkende Interventies” van Villans. Voor de databank wordt met behulp van verschillende onderzoekers onderzoek gedaan naar het proces en de effecten van onze aanpak. Ook toetsen we onze aanpak aan bestaand onderzoek om deze theoretisch te onderbouwen.

Voor interventies (zoals Mijn Verhaal) waarvoor we veel professionals trainen, organiseren we twee keer per jaar een intervisiebijeenkomst.

Werken aan eigenwaarde

Als je een gezonde mate van eigenwaarde hebt, maak je gemakkelijker contact met anderen. Je schaamt je niet om iemand om hulp te vragen als je het even niet weet, geeft gemakkelijker fouten toe en staat meer open voor anderen en nieuwe ervaringen. Je zelfredzaamheid wordt daardoor hoger en contact met anderen maakt je als mens gelukkiger.

Niet iedereen heeft dit gevoel van eigenwaarde. Stadstrainers ziet in de praktijk mensen die vastlopen, een negatief zelfbeeld ontwikkelen, hun identiteit niet vinden en/of die dreigen te verliezen. Dit gebeurt in een samenspel tussen henzelf (mentaal) en hun sociale omgeving. Om voor die mensen een verschil te maken, is Stadstrainers opgericht.